Przedszkole Samorządowe nr4 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.15.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5-6 lat zgrupowane w pięciu oddziałach.

Organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Turku. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dyrektorem przedszkola od dnia 01.09.2017r. jest pani  Violetta Parada.
Przedszkole usytuowane jest na osiedlu XX-lecia przy ulicy Stawickiego 7. Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku,
z bogatym w zieleń ogrodem przedszkolnym wyposażonym w nowoczesny i bezpieczny sprzęt rekreacyjny, w którym dzieci spędzają wiele czasu. Prowadzone są tu również zabawy ruchowe oraz odbywają się uroczystości 
i imprezy okolicznościowe. Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dobrze wyposażone

oraz estetyczne.

Placówka  zatrudnia:   

  • 14 nauczycielek (w tym dyrektor i wicedyrektor) - w pełnym wymiarze godzin.
  • 12 pracowników obsługi i administracji.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, dba o doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, warsztatach i zespołach samokształceniowych.

W przedszkolu pracuje jedenaście nauczycielek dyplomowanych, jedna nauczycielka kontraktowa i jedna nauczycielka stażystka.

W ramach  funduszy przeznaczonych przez Burmistrza Miasta Turku na terenie placówki  nauczycielki z odpowiednim przygotowaniem prowadzą dodatkowe zajęcia:

  • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • zajęcia z kodowania 

Prowadzone zajęcia pozwalają nauczycielom w sposób świadomy, zaplanowany i konsekwentny podejmować działania w celu harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci.

Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, umożliwiając rodzicom kontakt i ustalenie przyczyn niepożądanych zachowań i dalszego właściwego toku postępowania z dzieckiem zgodnie z potrzebami rodziców i dzieci.

Dzieci z wadą wymowy są kierowane na terapię logopedyczną.

Nasze przedszkole nawiązało współpracę z wieloma instytucjami na terenie miasta i poza nim. Są to m.in.:

Muzeum Miasta Turku
Miejski Dom Kultury
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Szkoły i Przedszkola w Turku
Powiatowa stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Nadleśnictwo Turek
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Policji
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego